Formulár na odstúpenie od zmluvy

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od Zmluvy)

 

Adresát:

Top - Market, s.r.o.

617, 919 53 Dechtice

Slovenská republika

 

E-mail: obchod@profikotuce.sk

 

 

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od Zmluvy o dodaní alebo poskytnutí tohto produktu:

  

Dátum objednania/dátum prijatia*:

 

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov*:

 

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov*:

 

 

 

  

Dátum ..........................

 

 

 

                                                     

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov*

(iba ak sa tento formulár podáva v listinnej forme)

 

 

 

 

 

* Nehodiace sa prečiarknite.