Poučenie o práve spotrebiteľa podať obchodníkovi žiadosť o nápravu

POUČENIE O PRÁVE SPOTREBITEĽA PODAŤ OBCHODNÍKOVI ŽIADOSŤ O NÁPRAVU

 

Kupujúci, ktorý je fyzickou osobou – spotrebiteľom má právo obrátiť sa na obchodníka – spoločnosť Top - Market, s.r.o., so sídlom: 617, Dechtice 919 53, SR, IČO: 50 786 547, so žiadosťou o nápravu, zaslanú na e-mailovú adresu obchodníka obchod@profikotuce.sk, ak medzi kupujúcim – spotrebiteľom a obchodníkom vznikne spor z uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady, alebo ak sa kupujúci – spotrebiteľ domnieva, že obchodník inak porušil jeho práva.

Ak obchodník na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo, alebo ak na ňu neodpovie do 30 (tridsiatich) dní odo dňa jej odoslania, kupujúci má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa príslušných ustanovení zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – podaním návrhu na začatie alternatívneho riešenia sporu a pokúsiť sa o dosiahnutie dohody o vyriešení sporu zákonom stanoveným postupom. Zároveň, ak obchodník na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo, obchodník informuje kupujúceho – spotrebiteľa na trvanlivom médiu o príslušných subjektoch alternatívneho riešenia sporov.

Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi kupujúcim – spotrebiteľom a obchodníkom, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa vzťahuje na spory medzi obchodníkom a kupujúcim – spotrebiteľom, ktorý mal ku dňu odoslania objednávky, bydlisko, alebo miesto obvyklého pobytu v Slovenskej republike, alebo inom členskom štáte Európskej únie, než je členský štát Európskej únie v ktorom má sídlo obchodník.

Subjektom alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov je:

 

Slovenská obchodná inšpekcia

Ústredný inšpektorát

Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

so sídlom: Bajkalská 21/A, p. p. 29, 827 99 Bratislava 27, Slovenská republika

email: ars@soi.sk , adr@soi.sk

 

pričom bližšie informácie sú dostupné na

https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

 

alebo príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva SR, pričom zoznam je dostupný na internetovej stránke

https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1

Kupujúci môže v prípade zmluvy uzavretej elektronicky využiť na alternatívne riešenie svojho sporu platformu riešenia sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Všetky ostatné práva a povinnosti obchodníka a kupujúceho v súvislosti s alternatívnym riešením sporov sa riadia ustanoveniami zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.