OBCHODNÉ PODMIENKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Top - Market, s.r.o.

 

617, 919 53 Dechtice, Slovenská republika

IČO: 50 786 547

Tel. kontakt : +421 905 305 809

e-mail: obchod@profikotuce.sk

 

 

 

 

 

Všeobecné ustanovenia

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinností zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy na diaľku uzatvorenej medzi Predávajúcim, spoločnosťou Top - Market, s.r.o., so sídlom 617, 919 53 Dechtice, Slovenská republika, IČO: 50 786 547 a Kupujúcim, vznikajúce na základe predaja a kúpy Tovaru prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke Predávajúceho http://www.profikotuce.sk (ďalej len „Zmluva“) a určujú zásady právneho vzťahu medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktorý je zároveň prevádzkovateľom internetovej stránky na kúpu a predaj Tovaru http://www.profikotuce.sk (ďalej len „Internetový obchod Predávajúceho“).

 

Tieto VOP platia pre všetky zmluvy uzavreté prostredníctvom Internetového obchodu Predávajúceho s výnimkou, ak Predávajúci a Kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si výslovne dohodnú podmienky odlišné od týchto VOP, v takom prípade majú dohodnuté podmienky prednosť pred týmito VOP.

 

 

Úvodné ustanovenia

 

 1. Pojmy a výrazy definované a použité v týchto VOP sa zhodujú s významom pojmov a výrazov vo všetkých záväzkových právnych vzťahoch medzi Predávajúcim a Kupujúcim, týkajúcich sa predávaného Tovaru, pokiaľ nie je všeobecne záväzným právnym predpisom ustanovené alebo Zmluvnými stranami výslovne písomne dojednané inak.

 

 1. Tovar” znamená všetky produkty a výrobky, ktoré sa nachádzajú v ponuke Internetového obchodu Predávajúceho, a ktoré sú prezentované prostredníctvom Internetového obchodu Predávajúceho na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi – Kupujúcemu.

 

 1. Predávajúci” je obchodná spoločnosť Top - Market, s.r.o., so sídlom 617, 919 53 Dechtice, Slovenská republika, IČO: 50 786 547, DIČ: 2120473641, IČ DPH: SK2120473641, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Odd. Sro, vložka č. 39524/T.

 

 1. Kupujúci” je subjekt, ktorý prostredníctvom Objednávky v Internetovom obchode Predávajúceho, vstúpil do obchodného vzťahu s Predávajúcim. Kupujúcim sa môže stať len fyzická osoba spôsobilá k právnym úkonom, ďalej právnické osoby a organizácie.

 

 1. Zmluvnými stranami sú na strane Predávajúceho (i) spoločnosť Top - Market, s.r.o., so sídlom 617, 919 53 Dechtice, Slovenská republika, IČO: 50 786 547, a na strane Kupujúceho (ii) fyzická alebo právnická osoba, spotrebiteľ alebo podnikateľ, ktorí uzavreli Zmluvu (ďalej len „Zmluvné strany").

 

 1. Predmetom predaja prostredníctvom Internetového obchodu Predávajúceho sú diamantové kotúče, vŕtacie korunky, brúsne taniere, vrtáky do dlažby a na zásuvky, vybrané stroje, či iný Tovar dostupný a ponúkaný v Internetovom obchode Predávajúceho. Bližšia špecifikácia Tovaru a popis hlavných vlastností Tovaru je k dispozícií v Internetovom obchode Predávajúceho po otvorení, resp. rozkliknutí príslušného Tovaru.

 

 1. Kupujúci vyhlasuje, že pred odoslaním Objednávky Tovaru sa podrobne oboznámil s týmito VOP a s týmito vyjadruje svoj súhlas, a to slobodne, vážne, zrozumiteľne, bez nátlaku a tiesne.

 

 1. Všeobecným orgánom trhového dozoru pre ochranu spotrebiteľa na vnútornom trhu je podľa zákona č. 128/2002 Zb. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj, Trhová 243/2, 917 01 Trnava, Odbor ochrany spotrebiteľa, tel. č. 02/58 27 21 56, Odbor metodiky technickej kontroly výrobkov tel. č. 02/58 27 21 74, http://www.soi.sk, https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi .

 

 1. Na predaj Tovaru realizovaný medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa vzťahujú všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky, najmä príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), zákon č. 250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákon č. 102/2014 Zb. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) a iné platné právne predpisy SR.

 

 

Objednávka Tovaru

 

 1. Pre potreby nákupu a objednávky Tovaru prostredníctvom Internetového obchodu Predávajúceho nie je potrebná registrácia. Objednávka Tovaru sa uskutočňuje prostredníctvom jednorazovej Objednávky Kupujúceho.

 

 1. Potvrdením a odoslaním Objednávky (vo forme vyplneného a odoslaného formulára) v Internetovom obchode Predávajúceho dáva Kupujúci Predávajúcemu záväznú ponuku na uzatvorenie Zmluvy, predmetom ktorej je kúpa Tovaru uvedeného v Objednávke a vybraného Kupujúcim z katalógu produktov (Tovaru) uvedenom v Internetovom obchode Predávajúceho (ďalej len „Objednávka“).

 

 1. Jednotlivé produkty (Tovar), je Kupujúci oprávnený vybrať v požadovanom množstve a variante prostredníctvom tlačidla „Pridať do košíka“. Samotný proces Objednávky prebieha zadaním požadovaných údajov v rámci procesu objednania v Pokladni Internetového obchodu Predávajúceho. Kupujúci je povinný pravdivo a úplne vyplniť údaje v elektronickom formulári – Objednávku. Objednávka môže byť odoslaná len po vyplnení všetkých povinných polí – fakturačných a dodacích údajov a po potvrdení Objednávky. Pred odoslaním Objednávky má Kupujúci možnosť svoju Objednávku skontrolovať a opraviť, prípadne zmeniť. Objednávka je odoslaná kliknutím na tlačidlo s textom „Dokončiť objednávku s povinnosťou platby“, čím je proces objednávania Tovaru ukončený.

 

 1. Kupujúci odoslaním Objednávky výslovne potvrdzuje, že je oboznámený s povinnosťou zaplatiť Cenu Objednávky za Tovar a dodanie Tovaru Predávajúcemu.

 

 1. Po kliknutí na tlačidlo „Dokončiť objednávku s povinnosťou platby“ bude Kupujúcemu na e-mailovú adresu, ktorú uviedol v rámci procesu Objednávky doručené automatické potvrdenie o doručení Objednávky do elektronického systému Predávajúceho (ďalej len „prijatie Objednávky“).

 

 1. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky Tovaru a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že Kupujúci pri Objednávke svoju Objednávku náležite neskontroloval, nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil objednávkový formulár chybne.

 

 1. Prijatie Objednávky Predávajúcim nepredstavuje uzavretie Zmluvy. Zmluva je uzavretá až okamihom, kedy Predávajúci po preverení dostupnosti Tovaru a overení Objednávky Objednávku Kupujúcemu riadne potvrdí, a to telefonicky, alebo e-mailom na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v Objednávke (ďalej len „potvrdenie Objednávky“). V opačnom prípade k uzavretiu Zmluvy nedôjde a Kupujúci nie je svojou Objednávkou ďalej viazaný.

 

 

Dodanie a prevzatie Tovaru

 

 1. Dodanie Tovaru sa uskutoční na dodacej adrese, ktorú Kupujúci uviedol v Objednávke. Spôsob dodania závisí od objednaného Tovaru a je ponúkaný Predávajúcim pred uzavretím Zmluvy.

 

 1. Doba dodania Tovaru je individuálna a je uvedená pri jednotlivých tovarových položkách v Internetovom obchode Predávajúceho. Dodacia lehota je maximálne 10 pracovných dní od prijatia Objednávky. Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy Tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia. Ak to okolnosti vyžadujú, Predávajúci a Kupujúci sa môžu dohodnúť na predĺžení dodacej lehoty, alebo na náhradnom plnení v rovnakej kvalite a Cene. Do uvedených lehôt sa nezapočítavajú dni pracovného pokoja a štátne sviatky.

 

 1. Požadovaný spôsob dopravy (dodania) Tovaru Kupujúci uvedenie v elektronickej Objednávke. Kupujúci si môže zvoliť spôsob prevzatia Tovaru, resp. spôsob dopravy, a to nasledovne:
 2. a)osobný odber, t.j. vyzdvihnutie Tovaru na adrese sídla Predávajúceho: Top - Market, s.r.o., 617, 919 53 Dechtice, alebo
 3. b)doručenie Tovaru prostredníctvom prepravnej spoločnosti (DPD), zabezpečené zo strany Predávajúceho.

 

 1. Na základe Zmluvy sa Predávajúci zaväzuje doručiť a odovzdať Kupujúcemu zakúpený Tovar a umožniť mu nadobudnúť vlastnícke právo k Tovaru a Kupujúci sa zaväzuje Tovar prevziať a zaplatiť Predávajúcemu dohodnutú odmenu. Predávajúci je povinný dodať Kupujúcemu Tovar v množstve, druhu, akosti, balení a v termíne v zmysle Objednávky a tak, ako určuje Zmluva a tieto VOP.

 

 1. Predávajúci si splní svoju povinnosť dodať Tovar Kupujúcemu tak, že Predávajúci umožní Kupujúcemu disponovať s Tovarom na dojednanom mieste dodania.

 

 1. Nebezpečenstvo škody, náhodnej skazy a náhodného zhoršenia kvality predaného Tovaru prechádza na Kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou – spotrebiteľom prevzatím Tovaru. Pokiaľ mal Kupujúci prevziať Tovar od dopravcu, prechádza nebezpečenstvo náhodného zničenia a náhodného zhoršenia kvality zakúpeného Tovaru na Kupujúceho prevzatím Tovaru na mieste dodania ním určenom.

 

 1. Nebezpečenstvo škody, náhodnej skazy a náhodného zhoršenia kvality predaného Tovaru prechádza na Kupujúceho, ktorý je podnikateľom, prevzatím Tovaru. V prípade kúpy Tovaru s následným zaslaním Tovaru prechádza nebezpečenstvo náhodného zničenia alebo náhodného zhoršenia kvality predaného Tovaru na Kupujúceho už odovzdaním Tovaru prvému dopravcovi na prepravu.

 

 

Kúpna cena

 

 1. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť Predávajúcemu za Tovar a jeho dodanie dojednanú kúpnu cenu (ďalej len „Cena“). Ako zmluvne dohodnutá Cena platí Cena určená v okamihu uzavretia Zmluvy, t.j. v okamihu potvrdenia Objednávky zo strany Predávajúceho. V prípade, ak sa Cena za Tovar a jeho dodanie určená v čase odoslania Objednávky zo strany Kupujúceho líši od Ceny určenej Predávajúcim v potvrdení Objednávky, Objednávka sa považuje za záväznú až v prípade, keď Kupujúci vyjadrí so zmenou a/alebo úpravou Ceny svoj súhlas. 

 

 1. Ceny Tovarov ponúkaných Predávajúcim v Internetovom obchode Predávajúceho sú uvádzané v eurách (EUR) vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) a všetkých ostatných daní.

 

 1. Jednotlivé Ceny za Tovar nezahŕňajú náklady na dodanie, dopravu, poštovné a iné náklady alebo poplatky, ktoré sa líšia v závislosti od výšky Ceny objednaného Tovaru, spôsobu dodania a poskytovateľa prepravy Tovaru ako aj od spôsobu platby dopravného a iných nákladov. Kupujúci hradí poplatky za dopravu v závislosti od Ceny Tovaru, typu zvolenej dopravy a platobnej metódy, ktorú si vybral v súvislosti s Objednávkou Tovaru z aktuálnej ponuky platobných metód a foriem doručenia Predávajúceho.

 

 1. Aktuálne Ceny Tovaru sú stanovené Predávajúcim pri každom jednotlivom ponúkanom výrobku, ktorý je v ponuke v Internetovom obchode Predávajúceho. Ceny Tovaru uvedené v Internetovom obchode Predávajúceho môžu podliehať zmenám, a to v závislosti od zmeny cien výrobcov tovaru, dovozcov a podobne. Predávajúci zabezpečí pravidelnú aktualizáciu Cien Tovaru uvedeného v Internetovom obchode Predávajúceho. Platná a aktuálna Cena Tovaru, vrátane výšky nákladov na dopravu bude vždy oznámená Kupujúcemu v potvrdení Objednávky.

 

 1. Kupujúci je povinný uhradiť Cenu za Tovar objednaný v Internetovom obchode Predávajúceho a cenu za dopravu Tovaru na základe faktúry s náležitosťami riadneho daňového dokladu, ktorá mu bude doručená zo strany Predávajúceho bezodkladne po prijatí a potvrdení Objednávky Tovaru Predávajúcim. Predávajúci odošle Kupujúcemu faktúru elektronicky, na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v Objednávke. Kupujúci súhlasí so zasielaním faktúr Predávajúcim elektronicky.

 

 1. Splatnosť faktúr je štrnásť (14) dní odo dňa ich vystavenia.

 

 1. Kupujúci má právo reklamovať vystavenú faktúru výhradne v termíne jej splatnosti. Reklamácia po tomto termíne bude považovaná za neoprávnenú. Dňom doručenia daňového dokladu Predávajúcemu s oznámením jeho chýb sa prerušuje doba splatnosti a nová doba splatnosti sa predlžuje o dobu, po ktorú bola reklamácia faktúry riešená.

 

 1. Cena za Tovar a cena za dopravu sa považuje za uhradenú dňom pripísania peňažných prostriedkov v správnej výške na bankový účet Predávajúceho. Bankové poplatky spojené s realizáciou úhrady Ceny znáša v plnom rozsahu Kupujúci.

 

 

Odstúpenie od Zmluvy

 

 1. Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu od Zmluvy odstúpiť do 14 (štrnásť) kalendárnych dní. Lehota na odstúpenie od Zmluvy, predmetom ktorej je predaj Tovaru, začína plynúť odo dňa prevzatia Tovaru Kupujúcim. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, predmetom ktorej je dodanie Tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od Zmluvy. Tovar sa považuje za prevzatý Kupujúcim okamihom, keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného Tovaru, alebo ak sa (i) Tovary objednané Kupujúcim v jednej Objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia Tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, (ii) dodáva Tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, (iii) Tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného Tovaru.

 

 1. Odstúpenie od Zmluvy musí Kupujúci doručiť písomne na adresu sídla Predávajúceho, alebo elektronicky (e-mailom) na e-mailovú adresu: obchod@profikotuce.sk. Kupujúci má možnosť na odstúpenie od Zmluvy použiť vzorový formulár, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto VOP.

 

 1. Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, predmetom ktorej je (i) predaj Tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho, (ii) Tovar vyrobený na mieru, alebo (iii) Tovar určený osobitne pre jedného Kupujúceho, alebo (iv) predaj Tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze, alebo (v) predaj Tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným Tovarom.

 

 1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Zmluvy z dôvodu vypredania svojich zásob Tovaru alebo z dôvodu jeho nedostupnosti.

 

 1. Ktorákoľvek zo Zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od Zmluvy v prípade zjavnej slovnej, číselnej, písomnej alebo akejkoľvek technickej chyby v Cene Tovaru. Za takúto zjavnú chybu sa považuje najmä zjavne odlišná Cena ako bežná cena pre takýto typ alebo druh výrobku, resp. Tovaru.

 

 1. V prípade odstúpenia od Zmluvy je Kupujúci povinný najneskôr do 14 (štrnásť) dní od dňa odstúpenia od Zmluvy zaslať Tovar späť na adresu sídla Predávajúceho, alebo ho osobne odovzdať Predávajúcemu na adrese jeho sídla, alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie Tovaru. Lehota sa považuje za zachovanú aj vtedy, ak bol Tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň tejto lehoty. Kupujúci je povinný Tovar zaslať späť alebo vrátiť vcelku, t. j. vrátane akéhokoľvek dodaného príslušenstva, akejkoľvek dokumentácie, čistý, nepoškodený a podľa možnosti vrátane pôvodného balenia, v stave a v hodnote, v ktorej ho prevzal.

 

 1. V prípade odstúpenia od Zmluvy zodpovedá Kupujúci Predávajúcemu za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s Tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti Tovaru.

 

 1. V prípade odstúpenia od Zmluvy vráti Predávajúci Kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 (štrnásť) kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy celkovú uhradenú Cenu za Tovar v celej výške vrátane všetkých platieb, ktoré od neho prijal, bez uplatnenia akýchkoľvek dodatočných poplatkov spojených s vrátením Ceny Kupujúcemu, a to na bankový účet Kupujúceho, z ktorého Kupujúci realizoval úhradu Ceny, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak. Bod 40. týchto VOP týmto ustanovením nie je dotknutý.

 

 1. Pri odstúpení od Zmluvy, predmetom ktorej je predaj Tovaru, Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu Cenu za Tovar pred tým ako mu je Tovar doručený alebo kým Kupujúci nepreukáže zaslanie Tovaru späť Predávajúcemu.

 

 1. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade odstúpenia od Zmluvy je povinný znášať náklady na vrátenie Tovaru Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie Tovaru, ako aj náklady na vrátenie Tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom poštovej prepravy.

 

 

Reklamačný poriadok

 

 1. K zabezpečeniu rýchleho a správneho postupu pri vybavovaní Reklamácií a pre účely riadnej informovanosti Kupujúceho o podmienkach a spôsobe uplatnenia Reklamácie Tovarov dodaných Predávajúcim Kupujúcemu, vydáva Predávajúci tento Reklamačný poriadok (ďalej len „Reklamačný poriadok“). Tento Reklamačný poriadok platí vo vzťahu ku Kupujúcim, ktorí sú fyzickými osobami – spotrebiteľmi v zmysle platných právnych predpisov. V prípade Kupujúcich, ktorí sú podnikateľmi, sa na reklamačné konanie vzťahuje ustanovenie bodu 67. tohto Reklamačného poriadku. Ustanovenia bodu 43., 44., 45., 54., 55., 56. a 62. tohto Reklamačného poriadku týkajúce sa spôsobu uplatnenia Reklamácie sa na Kupujúcich, ktorí sú podnikateľmi vzťahujú primerane.

 

 1. Reklamačný poriadok všeobecným spôsobom upravuje všetky právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim pri uplatňovaní a vybavovaní Reklamácií Kupujúceho týkajúcich sa kvality, nedostatkov a vád Tovaru. Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou VOP a Zmluvy.

 

 1. Na účely tohto Reklamačného poriadku sa Reklamáciou rozumie písomné podanie Kupujúceho, ktoré obsahuje žiadosť Kupujúceho o preverenie kvality, vytknutie vád, či iných nedostatkov vo vzťahu k Tovaru podľa tohto Reklamačného poriadku a príslušných právnych predpisov (ďalej len „Reklamácia“). Kupujúci má nárok na Reklamáciu v prípade výskytu vád, či nedostatkov výlučne na Tovare, ktorý mu bol dodaný Predávajúcim.

 

 1. Zodpovednosť Predávajúceho voči Kupujúcemu, ako aj práva zo zodpovednosti za vady, ktoré prislúchajú Kupujúcemu sa riadi príslušnými právnymi predpismi, a to najmä príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, Zákonom o ochrane spotrebiteľa, Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 

 1. Za účelom kontroly stavu Tovaru je Kupujúci povinný bezprostredne po prevzatí dodaného Tovaru skontrolovať jeho stav, fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky Tovaru. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, je Kupujúci povinný bez prevzatia zásielky spísať s dopravcom Zápis o škode a bezodkladne informovať Predávajúceho. Akékoľvek neskoršie Reklamácie na množstvo a fyzické porušenie Tovaru nebudú akceptované. Kompletnosť, nepoškodený stav a prevzatie Tovaru potvrdí Kupujúci pri prevzatí Tovaru podpisom na Dodacom liste a/alebo Faktúre a/alebo Prepravnom liste.

 

 1. Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu za vady, ktoré má Tovar pri prevzatí Kupujúcim. Pri použitých veciach Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebovaním. Pri veciach predávaných za nižšiu Cenu nezodpovedá Predávajúci za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia Cena. Pri veciach, ktoré podliehajú rýchlej skaze zodpovedá Predávajúci len za vady, ktoré má Tovar pri prevzatí Kupujúcim.

 

 1. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá Predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí Tovaru v záručnej dobe (záruka).

 

 1. Ak ide o vadu Tovaru, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo požadovať (i) aby bola takáto vada Tovaru bezplatne, včas a riadne odstránená, alebo (ii) výmenu Tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti Tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na Cenu Tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci je oprávnený namiesto odstránenia vady vymeniť vadný Tovar za bezvadný, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

 

 1. Ak ide o vadu Tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať ako Tovar bez vady, má Kupujúci právo (i) na výmenu veci, alebo má právo (ii) od Zmluvy odstúpiť. Rovnaké práva má Kupujúci aj v prípade, aj ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave (opätovným vyskytnutím sa vady po oprave sa rozumejú vady, ktoré sa vyskytli aspoň po dvoch predchádzajúcich opravách rovnakej vady) alebo pre väčší počet vád (ak v dobe uplatnenia Reklamácie má Tovar aspoň dve rôzne odstraniteľné vady) Tovar riadne užívať. Ak ide o neodstraniteľné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu Tovaru, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z Ceny Tovaru.

 

 1. Kupujúci je oprávnený rozhodnúť sa, ktoré z predmetných práv zo zodpovednosti za vady uplatňuje, pričom svoje rozhodnutie je Kupujúci povinný oznámiť Predávajúcemu spolu s uplatnením Reklamácie, alebo bez zbytočného odkladu po uplatnení Reklamácie, aby mohol Predávajúci určiť spôsob vybavenia Reklamácie.

 

 1. Ak má Tovar vadu, za ktorú Predávajúci zodpovedá, a ak ide o Tovar predávaný za nižšiu cenu alebo o Tovar použitý, má Kupujúci miesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

 

 1. Predávajúci nezodpovedá za vady Tovaru, ktoré (i) vznikli nesprávnym užívaním, skladovaním, ošetrovaním, údržbou, zásahom Kupujúceho, alebo mechanickým poškodením, (ii) o ktorých Kupujúci pri prevzatí Tovaru vedel, resp. bol na ne vyslovene upozornený, (iii) pre ktoré bola poskytnutá zľava z Ceny, (iv) sú spôsobené bežným opotrebením Tovaru spôsobeného jeho bežným používaním, v dôsledku prirodzených zmien materiálu, (v) ktoré vyplývajú z povahy Tovaru, ktorého životnosť (funkcia) je obmedzená na kratší čas použitia, (vi) pri použitom Tovare za vady vzniknuté jeho použitím alebo opotrebením, (vii) ktoré Kupujúci spôsobil sám, ktoré boli spôsobené neoprávneným a neodborným zásahom, (viii) ktoré vznikli v dôsledku vyššej moci (prírodné javy, záplavy, krupobitie a pod.).

 

 1. Kupujúci je oprávnený uplatniť Reklamáciu:
 2. a)elektronickými prostriedkami (e-mail) na adresu: obchod@profikotuce.sk, alebo
 3. b)písomne na adresu sídla Predávajúceho: Top - Market, s.r.o., 617, 919 53 Dechtice, alebo
 4. c)osobne na adrese sídla Predávajúceho: Top - Market, s.r.o., 617, 919 53 Dechtice.

 

 1. Reklamácia musí byť kvalifikovaná, t.j. z Reklamácie musí byť zrejmé, kto ju podáva, čoho sa domáha a táto musí byť uplatnená bezodkladne v lehote podľa bodu 57. tohto Reklamačného poriadku, resp. týchto VOP.

 

 1. V Reklamácii Kupujúci uvedie najmä svoje identifikačné údaje a podrobný opis reklamovanej skutočnosti. Vo svojom vlastnom záujme je Kupujúci povinný priložiť k Reklamácii všetky doklady preukazujúce skutočnosti ním tvrdené, pričom platí, že lehota pre vybavenie Reklamácie začína plynúť až odo dňa, kedy boli Predávajúcemu preukázané všetky tvrdené skutočnosti, a ktorých preukázanie zo strany Kupujúceho je nevyhnutné pre riadne vedenie a ukončenie Reklamačného konania.

 

 1. Kupujúci je povinný uplatniť Reklamáciu ihneď, bez zbytočného odkladu po zistení reklamovanej skutočnosti. Ak sa vyskytne na zakúpenom výrobku (Tovare) vada, Kupujúci má právo vadu reklamovať pre nesúlad veci so Zmluvou a to počas záručnej doby daného výrobku (Tovaru). Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť od prevzatia Tovaru Kupujúcim.

 

 1. Ak je na predávanom Tovare, na jeho obale, v návode pripojenom k Tovaru vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Ak ide o použitý Tovar, Predávajúci a Kupujúci sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, minimálne 12 mesiacov. Vyhlásením v záručnom liste vydanom Kupujúcemu môže Predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah zákonnej záruky, a to aj len na niektorú súčiastku Tovaru.

 

 1. Na žiadosť Kupujúceho je Predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe Tovaru.

 

 1. Práva zo zodpovednosti za vady Tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe. Práva zo zodpovednosti za vady pri Tovare, ktoré podlieha rýchlej skaze, sa musia uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe, inak tieto práva zaniknú.

 

 1. V prípade uplatnenia Reklamácie prostriedkami diaľkovej komunikácie (čiže nie osobne), Predávajúci doručí Kupujúcemu bezodkladne potvrdenie o uplatnení Reklamácie; ak nie je možné takéto potvrdenie o uplatnení Reklamácie doručiť ihneď, doručí sa bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení Reklamácie; potvrdenie o uplatnení Reklamácie sa nemusí doručovať, ak Kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie Reklamácie iným spôsobom.

 

 1. Kupujúci je povinný poskytnúť Predávajúcemu potrebnú súčinnosť nevyhnutnú pre vybavenie Reklamácie. Kupujúci je povinný doručiť Predávajúcemu reklamovaný Tovar čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane manuálov, záručného listu, faktúry alebo iného dokladu o zaplatení Tovaru Predávajúcemu, v opačnom prípade nie je možné pristúpiť k vybaveniu Reklamácie.

 

 1. Reklamácia Tovaru bude vybavená ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia Reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku (Tovaru), najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie. O postupe vybavovania Reklamácie bude Predávajúci Kupujúceho priebežne informovať. Predávajúci vydá Kupujúcemu písomný doklad o vybavení Reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie.

 

 1. Vybavenie Reklamácie znamená ukončenie reklamačného konania jedným z nasledujúcich spôsobov: (i) odovzdaním opraveného produktu (Tovaru), b) výmenou produktu (Tovaru), c) vrátením Ceny produktu (Tovaru), d) vyplatením primeranej zľavy z Ceny produktu (Tovaru), e) písomnou výzvou na prevzatie plnenia (vymeneného produktu, opraveného produktu, peňazí), alebo f) odôvodneným zamietnutím Reklamácie.

 

 1. Kupujúci má právo na úhradu účelne vynaložených nákladov, spojených s dôvodným a riadnym uplatnením Reklamácie, toto právo treba uplatniť u Predávajúceho najneskôr do jedného mesiaca od uplynutia lehoty pre uplatnenie vád, inak právo zanikne.

 

 1. Kupujúci, ktorý je fyzickou osobou – spotrebiteľom má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou na nápravu, zaslanú na adresu sídla Predávajúceho alebo e-mailovú adresu obchod@profikotuce.sk, pokiaľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho Reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že Predávajúci inak porušil jeho práva. Ak Predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, Kupujúci – spotrebiteľ má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa príslušných ustanovení zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o alternatívnom riešení sporov“) a pokúsiť sa o dosiahnutie dohody o vyriešení sporu zákonom stanoveným postupom. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi Kupujúcim – spotrebiteľom a Predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy – Zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou – Zmluvou. Subjektom alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava 27, pričom bližšie informácie sú dostupné na https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi, alebo príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva SR (zoznam je dostupný na stránke http://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov). Kupujúci – spotrebiteľ môže v prípade Zmluvy uzavretej on-line využiť na alternatívne riešenie svojho sporu platformu riešenia sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 1. V prípade Kupujúcich, ktorí sú podnikateľmi sa na reklamačné konanie uplatňujú príslušné ustanovenia § 422 a nasl. Obchodného zákonníka. Záručná doba na jednotlivé výrobky (Tovar) je v prípade Kupujúceho, ktorý je podnikateľom 12 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia Tovaru Kupujúcim.

 

 

Osobné údaje

 

 1. Správcom osobných údajov, ktoré Kupujúci poskytuje v súvislosti s Objednávkou a dodaním Tovaru je spoločnosť Top - Market, s.r.o., so sídlom 617, 919 53 Dechtice, Slovenská republika, IČO: 50 786 547, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Odd. Sro, vložka č. 39524/T a spracováva ich v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Zb. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).

 

 1. Predávajúci sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zákona o ochrane osobných údajov. Predávajúci vyhlasuje, že si je vedomý povinnosti dodržiavať príslušné právne predpisy na ochranu osobných údajov a poučenia o obsahu záväzkov z toho vyplývajúcich. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov zo strany Predávajúceho nájdete na internetovej stránke http://www.profikotuce.sk v časti „GDPR“.

 

 •  69.1.    Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e‑shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle §62 zákona č. 351/2011 Z. z., o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov pre účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk.; tomu pre tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane pre jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek  vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

 

Záverečné ustanovenia

 

 1. Ak by niektoré ustanovenia týchto VOP mali byť neplatnými už v čase vzniku zmluvného vzťahu medzi Predávajúcim a Kupujúcim, alebo ak sa stanú neplatnými neskôr, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení VOP. Namiesto neplatných ustanovení sa použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa, Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku a ostatných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky, ktoré sú svojim obsahom a účelom najbližšie obsahu a účelu VOP a/alebo Zmluvy.

 

 1. Písomnosti sa doručujú osobne, kuriérskou službou, poštou, alebo elektronickými prostriedkami (e-mail) na dohodnutú adresu, na adresu sídla, alebo bydliska druhej Zmluvnej strany alebo na adresu, ktorú si Zmluvné strany za týmto účelom určia. Za osobné doručenie sa považuje osobné prevzatie písomnosti Zmluvnou stranou, resp. osobou poverenou Zmluvnou stranou na preberanie písomností. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že akákoľvek písomná zásielka zasielaná zo strany Predávajúceho Kupujúcemu alebo Kupujúcim Predávajúcemu sa považuje za doručenú adresátovi uplynutím 5. (piateho) pracovného dňa po odoslaní zásielky na poslednú známu adresu, resp. sídlo Zmluvnej strany, pokiaľ sa nepreukáže skorší okamih doručenia. Ak pri doručovaní kuriérskou službou adresát odmietne písomnosť prevziať, považuje sa písomnosť za doručenú dňom odmietnutia jej prevzatia. Ak adresát písomnosti nie je v mieste jej doručenia zastihnutý, považuje sa písomnosť za doručenú uplynutím 5. (piateho) pracovného dňa od jej odovzdania kuriérovi. Písomnosti doručované prostredníctvom e-mailu sa považujú za doručené nasledujúci deň po ich odoslaní, ak nie je preukázaný skorší termín doručenia.

 

 1. V prípadoch, kedy sa podľa týchto VOP predpokladá oznamovanie skutočností Kupujúcemu oznámením v Internetovom obchode Predávajúceho, považujú sa takéto oznámenia za oznámené Kupujúcemu ich zverejnením na uvedenej internetovej stránke Predávajúceho http://www.profikotuce.sk.

 

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo na akúkoľvek jednostrannú zmenu VOP. Predávajúci oznamuje zmeny VOP zverejnením na uvedenej internetovej stránke Predávajúceho.

 

 1. Pre účely kontaktovania Predávajúceho v zmysle týchto VOP a Zmluvy je Kupujúci oprávnený kontaktovať Predávajúceho na telefónnom čísle +421 905 305 809, alebo na e-mailovej adrese: obchod@profikotuce.sk.

 

 1. Tieto VOP a právne vzťahy vzniknuté na ich základe sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Uvedené platí aj v prípade, že Kupujúci je cudzinec, zahraničná osoba, alebo osoba bez štátnej príslušnosti, ak nie je v Zmluve uvedené inak.

 

 1. Všetky spory vzniknuté z právneho vzťahu vzniknutého na základe Zmluvy a/alebo týchto VOP alebo súvisiaceho so Zmluvou a/alebo VOP, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik Zmluvy a/alebo VOP sa Kupujúci a Predávajúci pokúsia prednostne riešiť dohodou. Ak k dohode nedôjde, bude spor s konečnou platnosťou rozhodovaný súdom príslušným podľa Civilného sporového poriadku.

 

 1. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť voči Kupujúcemu ako zmluvnému partnerovi uzavretím Zmluvy. Tieto VOP platia po celú dobu platnosti a účinnosti právneho vzťahu medzi Predávajúcim a Kupujúcim založeného Zmluvou a aj po jeho skončení, a to až do úplného vyrovnania všetkých nárokov, ktoré z nich vyplývajú. Platne uzavretá Zmluva sa spravuje VOP platnými v čase jej uzavretia.

 

 1. Text VOP v slovenskom jazyku je záväzný a má prednosť pred znením VOP v akomkoľvek inom jazyku. V prípade, ak je Zmluva alebo jej časť uzavretá v slovenskom a zároveň aj v inom jazyku, rozhodujúci je text Zmluvy alebo jej časti v slovenskom jazyku, ak nie je dohodnuté Zmluvnými stranami výslovne inak.

 

Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.10.2019.

 

 

 

Top - Market, s.r.o.

Peter Tomáška, konateľ 

Príloha č. 1

 

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

 

Adresát:

Top - Market, s.r.o.

617, 919 53 Dechtice, Slovenská republika

e-mail: obchod@profikotuce.sk

 

Oznamujem Vám, že týmto odstupujem / odstupujeme od kúpnej zmluvy na tento tovar (*):

 

Oznamujem Vám, že týmto odstupujem / odstupujeme od zmluvy o poskytnutí tejto služby (*):

 

Dátum objednania (*) / dátum prijatia (*):

 

Meno a priezvisko spotrebiteľa / spotrebiteľov:

 

Adresa spotrebiteľa / spotrebiteľov:

  

Dátum ..........................

 

 

 

                                                     

Podpis spotrebiteľa

(iba ak je tento formulár zasielaný poštou)

 

 

* Nehodiace sa prečiarknite