Reklamačný poriadok

REKLAMAČNÝ PORIADOK

 

Top - Market, s.r.o.

Sídlo: 617, Dechtice 919 53, SR

IČO: 50 786 547

DIČ: 2120473641, IČ DPH: SK2120473641

spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č.: 39524/T

 

Telefónne číslo: +421 905 305 809

E-mail: obchod@profikotuce.sk 

Reklamačný poriadok platný a účinný odo dňa 01.07.2024

 

 
I. ÚVODNÉ USTANOVENIA


1.1. Reklamačný poriadok všeobecným spôsobom upravuje všetky právne vzťahy medzi Obchodníkom a Kupujúcim, pri uplatňovaní a vybavovaní Reklamácie Kupujúceho, týkajúcej sa kvality, nedostatkov a vád vo vzťahu k Tovaru. Kupujúci má nárok na Reklamáciu v prípade výskytu vád, či nedostatkov výlučne na Tovare, ktorý mu bol dodaný Obchodníkom.
1.2. Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou VOP a Zmluvy uzatvorenej medzi Obchodníkom a Kupujúcim.
1.3. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky prípady Reklamácie, pokiaľ nie sú dojednané osobitné podmienky, alebo ak osobitný právny predpis neurčuje inak.
1.4. V prípade Kupujúcich – Podnikateľov, sa na reklamačné konanie nevzťahujú body 5.4 – 5.6 článku V. tohto Reklamačného poriadku.
1.5. Za účelom kontroly stavu Tovaru je Kupujúci povinný bezprostredne po prevzatí dodaného Tovaru skontrolovať jeho stav, fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky Tovaru. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, je Kupujúci povinný bez prevzatia Tovaru spísať s dopravcom Zápis o škode a bezodkladne informovať Obchodníka. Nepoškodený stav a prevzatie Tovaru potvrdí Kupujúci pri prevzatí Tovaru podpisom na dodacom liste a/alebo faktúre a/alebo prepravnom liste.


II. SPÔSOB UPLATNENIA REKLAMÁCIE


2.1. Kupujúci je oprávnený uplatniť Reklamáciu elektronickými prostriedkami (e-mail) na adresu: obchod@profikotuce.sk, alebo písomne na adresu sídla Obchodníka: Top - Market, s.r.o., 617, Dechtice 919 53, SR.
2.2. Reklamácia musí byť kvalifikovaná, t.j. z Reklamácie musí byť zrejmé, kto ju podáva, čoho sa domáha a táto musí byť uplatnená do 2 (dvoch) mesiacov od zistenia vady Tovaru, najneskôr však do uplynutia 2 (dvoch) rokov od dodania Tovaru, ak platné právne predpisy neustanovujú inak.
2.3. V Reklamácii Kupujúci uvedie najmä svoje identifikačné údaje a podrobný opis reklamovanej skutočnosti (odôvodnenie Reklamácie), ako aj svoje požiadavky na odstránenie vady a uskutočnenie nápravy. Kupujúci je povinný doložiť k Reklamácií originál faktúry vystavenej Obchodníkom, ktorá preukazuje kúpu Tovaru u Obchodníka. Vo svojom vlastnom záujme je Kupujúci povinný priložiť k Reklamácii všetky doklady preukazujúce skutočnosti ním tvrdené (fotografie vád Tovaru a pod.).
2.4. V prípade, ak sa na účely posúdenia oprávnenosti Reklamácie vyžaduje osobné a manuálne posúdenie reklamovaného Tovaru, je Kupujúci povinný reklamovaný Tovar zaslať ako poistenú zásielku, nie však ako dobierku, na adresu sídla Obchodníka: Top - Market, s.r.o., 617, Dechtice 919 53, SR, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak.


III. REKLAMAČNÉ KONANIE


3.1. Obchodník poskytne Kupujúcemu písomné potvrdenie o vytknutí vady a uplatnení Reklamácie bezodkladne po vytknutí vady a uplatnení Reklamácie Kupujúcim. Obchodník v potvrdení o vytknutí vady a uplatnení Reklamácie uvedie primeranú lehotu, v ktorej vadu Tovaru odstráni.
3.2. Reklamácia Kupujúceho bude spravidla vybavená najneskôr do 30 (tridsiatich) Dní odo dňa vytknutia vady a uplatnenia Reklamácie. V ojedinelých prípadoch môže byť lehota na odstránenie vady a vybavenie Reklamácie dlhšia, ak táto je odôvodnená objektívnym dôvodom, ktorý Obchodník nemôže ovplyvniť; o predĺžení doby odstránenia vady a vybavenia Reklamácie v tomto prípade sa Obchodník zaväzuje Kupujúceho bezodkladne informovať.
3.3. Obchodník je povinný o vybavení Reklamácie vydať Kupujúcemu písomný doklad najneskôr v Deň vybavenia Reklamácie.
3.4. Kupujúci je povinný poskytnúť Obchodníkovi potrebnú súčinnosť nevyhnutnú pre vybavenie Reklamácie.


IV. SPÔSOB VYBAVENIA REKLAMÁCIE


4.1. Vybavenie Reklamácie znamená ukončenie reklamačného konania jedným z nasledujúcich spôsobov: (i) vybavenie Reklamácie v prospech Kupujúceho v súlade s platnými právnymi predpismi a týmto Reklamačným poriadkom, alebo (ii) iným vhodným spôsobom na ktorom sa Zmluvné strany dohodnú, alebo (iii) odôvodneným zamietnutím Reklamácie. Obchodník je povinný písomne zdôvodniť Kupujúcemu dôvody zamietnutia Reklamácie, resp. odmietnutia zodpovednosti za vady Tovaru.
4.2. Kupujúci – Spotrebiteľ má právo na úhradu účelne vynaložených nákladov, spojených s dôvodným a riadnym uplatnením Reklamácie a uplatnením práv zo zodpovednosti za vadu; toto právo treba uplatniť u Obchodníka najneskôr do 2 (dvoch) mesiacov odo dňa dodania opraveného, alebo náhradného Tovaru, vyplatenia zľavy z kúpnej ceny za Tovar, alebo vrátenia Ceny po odstúpení od Zmluvy, inak právo zanikne. Kupujúcemu – Podnikateľovi takéto právo neprináleží v žiadnom prípade. V prípade uplatnenia Reklamácie zo strany Kupujúceho – Podnikateľa, náklady na uplatnenie Reklamácie (napr. náklady na poštovné) nesie Kupujúci – Podnikateľ v každom prípade samostatne.


V. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY


5.1 Obchodník zodpovedá Kupujúcemu za akúkoľvek vadu, ktorú má Tovar v čase jeho dodania a ktorá sa prejaví do 2 (dvoch) rokov od dodania Tovaru Kupujúcemu.
5.2 Kupujúci je oprávnený uplatňovať práva zo zodpovednosti za vady len v prípade, ak vytkol vadu Tovaru v lehote podľa článku II bod 2.2 tohto Reklamačného poriadku.
5.3 Obchodník nezodpovedá za vady Tovaru, ktoré (i) vznikli nesprávnym užívaním, starostlivosťou, skladovaním, ošetrovaním, údržbou, zásahom Kupujúceho, alebo mechanickým poškodením Tovaru, (ii) o ktorých Kupujúci pri prevzatí Tovaru vedel, resp. bol na vyslovene upozornený, (iii) pre ktoré bola poskytnutá zľava z Ceny, (iv) sú spôsobené bežným opotrebením Tovaru spôsobeného jeho bežným používaním, v dôsledku prirodzených zmien materiálu, (v) ktoré vyplývajú z povahy Tovaru, ktorého životnosť (funkcia) je obmedzená na kratší čas použitia, (vi) pri použitom Tovare za vady vzniknuté jeho použitím alebo opotrebením, (vii) ktoré Kupujúci spôsobil sám, ktoré boli spôsobené neoprávneným a neodborným zásahom, alebo (viii) ktoré vznikli v dôsledku vyššej moci (prírodné javy, záplavy, krupobitie a pod.). V prípade, ak je súčasťou Zmluvy pri zakúpení Tovaru aj návod na údržbu jednotlivého Tovaru, a Kupujúci tento návod nedodrží, nemá právo na uplatnenie nárokov z vád Tovaru.


Kupujúci - Spotrebiteľ
5.4 Ak Obchodník zodpovedá za vadu Tovaru, Kupujúci má voči nemu právo na (i) odstránenie vady opravou alebo výmenou podľa bodu 5.5 tohto článku Reklamačného poriadku, alebo (ii) právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny za Tovar alebo právo od Zmluvy odstúpiť podľa bodu 5.6 tohto článku Reklamačného poriadku.
5.5 Kupujúci má právo zvoliť si odstránenie vady výmenou Tovaru alebo opravou Tovaru. Kupujúci si nemôže zvoliť spôsob odstránenia vady, ktorý nie je možný alebo ktorý by v porovnaní s druhým spôsobom odstránenia vady spôsobil Obchodníkovi neprimerané náklady s ohľadom na všetky okolnosti, najmä na hodnotu, ktorú by mal Tovar bez vady, na závažnosť vady a na skutočnosť, či by druhý spôsob odstránenia vady spôsobil Kupujúcemu značné ťažkosti. Obchodník môže odmietnuť odstránenie vady, ak oprava ani výmena nie sú možné alebo ak by si vyžadovali neprimerané náklady. Obchodník opraví alebo vymení Tovar v primeranej lehote po tom, čo Kupujúci vytkol vadu, bezplatne, na vlastné náklady a bez spôsobenia závažných ťažkostí Kupujúcemu s ohľadom na povahu veci a účel, na ktorý Kupujúci Tovar požadoval. Náklady prevzatia Tovaru na účely opravy, alebo výmeny od Kupujúceho znáša Obchodník. Obchodník dodá opravený Tovar alebo náhradný Tovar Kupujúcemu na vlastné náklady rovnakým alebo obdobným spôsobom, akým mu Kupujúci dodal vadný Tovar, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak.
5.6 Kupujúci má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny za Tovar alebo môže odstúpiť od Zmluvy, ak (i) Obchodník Tovar neopravil, ani nevymenil, (ii) Obchodník odmietol odstrániť vadu z dôvodu, že oprava ani výmena nie sú možné alebo ak by si vyžadovali neprimerané náklady, (iii) Tovar má rovnakú vadu napriek oprave, alebo výmene Tovaru, (iv) vada je takej závažnej povahy, že odôvodňuje okamžitú zľavu z kúpnej ceny za Tovar, alebo odstúpenie od Zmluvy, alebo (v) Obchodník vyhlásil alebo je z okolností zrejmé, že vadu neodstráni v primeranej lehote alebo bez spôsobenia závažných ťažkostí pre Kupujúceho. Kupujúci nemôže odstúpiť od Zmluvy podľa predchádzajúcej vety, ak sa Kupujúci spolupodieľal na vzniku vady alebo ak je vada zanedbateľná. Kupujúci po odstúpení od Zmluvy alebo jej časti vráti Tovar Obchodníkovi na náklady Obchodníka. Obchodník po odstúpení od Zmluvy vráti Kupujúcemu kúpnu cenu za Tovar najneskôr do 14 (štrnástich) Dní odo dňa vrátenia Tovaru Obchodníkovi alebo po preukázaní, že Kupujúci zaslal Tovar Obchodníkovi, podľa toho, ktorý okamih nastane skôr. Obchodník vráti kúpnu cenu za Tovar Kupujúcemu alebo mu vyplatí zľavu z kúpnej ceny rovnakým spôsobom, aký použil Kupujúci pri zaplatení kúpnej ceny, ak Kupujúci výslovne nesúhlasí s iným spôsobom úhrady. Všetky náklady spojené s úhradou znáša Obchodník.


Kupujúci - Podnikateľ
5.7 Ak Obchodník zodpovedá za vadu Tovaru, Kupujúci má voči nemu právo na (i) odstránenie vady opravou alebo výmenou, alebo (ii) ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá nebráni riadnemu užívaniu Tovaru, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny za Tovar, alebo (iii) ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá bráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať ako Tovar bez vady, má Kupujúci právo od Zmluvy odstúpiť; to isté právo má Kupujúci pri odstrániteľných vadách, ak pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád nemôže Tovar riadne užívať.


VI. ZÁRUKA


6.1. Záručná doba je 2 (dva) roky od dodania Tovaru, ak platné právne predpisy Slovenskej republiky neustanovujú kratšiu záručnú dobu pre určité druhy tovaru, alebo ak pri jednotlivom Tovare nie je uvedené inak. Ak je na predávanom Tovare, na jeho obale, v návode pripojenom k Tovaru vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Ak ide o použitý Tovar, Obchodník a Kupujúci sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, minimálne 1 (jeden) rok od dodania Tovaru.


VII. SŤAŽNOSTI A PODNETY


7.1. Na spôsob a postup vybavovania sťažností a podnetov Kupujúceho sa uplatnia podmienky tohto Reklamačného poriadku primerane.
7.2. Kupujúci je oprávnený uplatniť akúkoľvek sťažnosť, alebo podnet, adresovaný Obchodníkovi elektronickými prostriedkami (e-mail) na adresu: obchod@profikotuce.sk, alebo písomne na adresu sídla Obchodníka: Top - Market, s.r.o., 617, Dechtice 919 53, SR.